Best practice, LSCI Life space crisis intervention

26 juli 2018 om 09:40

Ervaringsleercoach Matthijs heeft onlangs de training LSCI succesvol afgerond. Matthijs vertelt over LSCI en hoe hij deze methode succesvol toe heeft kunnen passen tijdens een bijeenkomst van Back to Basic.

Wat is LSCI?

LSCI (life space crisis intervention) is een therapeutische, verbale interventie methode om crisissituaties om te buigen tot leermomenten. Aan de hand van een geprotocolleerd gesprek wordt direct ingespeeld op de situatie. Doel van LSCI is het gedrag van jongeren te veranderen, het zelfwaarde gevoel te verhogen,angst te reduceren en het begrip en inzicht in eigen en andermans gedrag te verhogen.

De methodiek is gebaseerd op inzichten uit de psycho-analyse, de conflicttheorie, de cognitieve, de gedrags-, de sociale leer- en ontwikkelingstheorieën. In Amerika wordt LSCI al langer toegepast. In 2007 zijn de eerste trainingen in Nederland gegeven.

Amerikaans onderzoek naar de effectiviteit van de methode in het onderwijs. 

Op een school voor problematische jongeren (leeftijd 11 tot 15 jaar) in New York City werden over de implementatie van LSCI de volgende effecten gevonden:
  • Het aantal schorsingen en spijbeluren verminderde. 

  • Het aantal crisissituaties daalde.

  • Jongeren konder vaker in het reguliere onderwijs blijven. 

  • Jongeren werden minder doorgestuurd naar restrictieve schoolprogramma's.

  • De staf  gaf aan over aanzienlijk meer vaardigheden te beschikken om adequaat met jongeren in crisissituaties te spreken.


Dawson, C.A. (2003). A study on the Effectiveness of Life Space Crisis Intervention for Students Identified with emotional Disturbances. Reclaiming Children and Youth, 11;4 winter 2003. pp. 223-230

Belgisch onderzoek in zowel residentiële voorzieningen als in voorzieningen voor dagbehandeling.

In België is LSCI geïmplementeerd in zowel residentiële voorzieningen als in voorzieningen voor dagbehandeling waar school een onderdeel van is. Bij het onderzoek werd het effect gevonden dat de agressie en vijandigheid bij de jongeren onder invloed van de toepassing van LSCI daalde. Ook de beleving van de jongeren van de toepassing van LSCI werd onderzocht. Daaruit bleek dat jongeren belang hechten aan de relatie met, begrip door en goede communicatievaardigheden van de opvoeder. Daarnaast werd gevonden dat volgens de jongeren goede gesprekken kunnen leiden tot goede en rechtvaardige oplossingen en dat deze vaak positieve gevoelens opleveren; en dat een LSCI gesprek leidt tot vermindering van destructieve en pijnlijke gedachten en gevoelens. Uit het onderzoek naar de beleving van de opvoeders van de toepassing van LSCI kwam dat 84% de methodiek bruikbaar tot zeer bruikbaar vindt.

D’Oosterlinck, Franky (2006): Conflict management in children and youngsters with behavioural and emotional disorders, proefschrift, Gent.

Ervaringsleercoach Matthijs over hoe hij LSCI in de praktijk heeft toe kunnen passen.
De methode van LSCI was voor mij erg herkenbaar. Het voelt een beetje als dát wat we altijd deden een naam heeft gekregen. Natuurlijk zijn we met deze uitgewerkte methode meer de diepte in gegaan en zijn werkvormen meer gestructureerd. Voor mij heeft de training echt de puntjes op de 'i' gezet. LSCI is gericht op het inspelen op conflict situaties, iets waar we bij Back to Basic veel mee te maken hebben. Wat dat betreft past LSCI perfect bij Back to Basic en ervaringsleren.

Kort na het afronden van de training gingen we op pad met een groep jongeren in Zuid Europa. Op de derde dag werd het één van de jongere te veel. Hij werd agressief en gooide onder andere met voorwerpen naar de bus. De situatie liep dusdanig uit de hand dat een collega de jongere onder controle moest krijgen. Kortom een conflict situatie waarbij we LSCI toe konden passen.

Uitschetsen tijdlijn. 

LSCI bestaat uit zes fases. De eerste fase van LSCI is ontladen. Nadat de jongere was uitgeraasd ben ik met hem in gesprek gegaan. De tweede fase is het uitschetsen van een tijdlijn. De tijdlijn is heel belangrijk, enerzijds om de situatie inzichtelijk te maken, anderzijds om te begrijpen hoe de jongere reflecteert op de situatie.

Vanuit de tijdlijn gaan we naar de derde fase, het onderzoeken van het kernthema. Een belangrijke essentie van LSCI ligt in de derde fase, waarin de stap wordt gemaakt van het conflict op zich naar de onderliggende therapeutische vraag. Dit maakt de methode een therapeutische methode die geschikt is voor jongeren die steeds een bepaald patroon van agressie laten zien. Het gaat hierbij niet om het oppervlakkige conflict, maar om de vragen en behoeften die daaronder liggen.

De conlift situatie als kans.

Op grond van de therapeutische doelen wordt een ‘nieuwe kansen interventie’ gekozen. De conflict situatie wordt gezien als kans. De kans interventie heeft als doel ander gedrag aan te leren met een meer positieve uitkomst. De gekozen kans interventie is bepalend voor de inhoud van de volgende drie fases in het gesprek. In dit geval ging het over de kans interventie Red flag, zoals dit binnen LSCI wordt aangeduid.

Kernthema; Red Flag.

De Red Flag nieuwe kansen interventie wordt toegepast bij jongeren die met een onevenredige emotionele uitbarsting reageren op normale regels en procedures, waar zij zich normaliter goed aan houden. Er is sprake van heftige emoties. Tijdens de Red Flag interventie wordt de bron van de stress geïdentificeerd. Het kernthema bij Red Flag is dat de jongere gevoelens uit de ene situatie verschuift naar een andere situatie. De ervaring die de jongere bij de Red Flag interventie opdoet is dat iemand luistert naar de beleving die de jongere heeft.

De vierde fase is het inzichtelijk maken van de situatie. Het samen inzicht krijgen in de situatie, de essentie van het gedrag en hoe dit de jongere in zijn greep houdt. Dit biedt een draagvlak om andere gedragsmogelijkheden te verkennen. Na overleg en samenspraak wordt een voorstel tot oplossing van het probleem gekozen. Hierbij worden waarden en realiteitsconsequenties in overweging genomen, en is belangrijk dat de jongere de oplossing als de zijne ervaart. 

Vanuit het verkennen van andere gedragsmogelijkheden komen we bij de vijfde fase. Fase vijf is het maken van een concreet plan om nieuw gedrag toe te passen in vergelijkbare situaties. Bij de kans interventie Red Flag liggen de nieuwe vaardigheden en oplossingen voor de jongere op het vlak van het kunnen praten over de stress.

De jongere kon in volledige rust met een concreet plan terug aansluiten bij de groep.

Na het doorlopen van deze stappen was er duidelijkheid en had de jongere volledige rust. Vervolgens zijn we weer aangesloten bij de groep waar de jongere zijn ervaring heeft gedeeld. Dit was ook onderdeel van het plan waarbij nieuwe vaardigheden direct konden worden toegepast. Ook met de coaches hebben we de situatie besproken en het programma dusdanig aangepast dat de jongere zijn nieuwe vaardigheden kon toepassen, oefenen en ervaren. Steeds herhalen en terugkomen op het kernthema helpt hierbij. Als coach zijn dit mooie momenten omdat je dan gericht kunt kijken naar gedrag en de ontwikkeling die een jongere doormaakt.

Transfer, wat lijkt hiervan op thuis.

Later in de bijeenkomst bespreken we de zesde fase van LSCI en dat is de transfer. De transfer gaat over thuis. Herken je de conflict situatie thuis en hoe ga je hier het nieuw aangeleerde gedrag toepassen. Dit is een mooi maar ook moeilijk proces. Tijdens zo'n bijeenkomst ben je zelf bij de conflictsituatie, thuis niet. Doormiddel van huisbezoeken kan ik de jongere ook thuis begeleiden in dit proces waarna we weer vollop kunnen oefenen in een volgende bijeenkomst.

Voor mij was dit een mooie succes ervaring over de toepassing van LSCI. Daar waar we met de jongeren continu bezig zijn met deze succeservaringen en het uitlichten hiervan geldt dit voor mij als coach natuurlijk ook. Naderhand hebben we met de coaches de situaties besproken en heb ik dikke complimenten mogen ontvangen. Deze succeservaring met het toepassen van LSCI smaakt dan ook zeker naar meer!

Meer informatie over LSCI vindt u op deze website

Er zijn nog geen reacties.
Laat een reactie achter