Missie en visie

Missie

Wij willen bijdragen aan het welzijn van jongeren en hun ouders in de maatschappij van de 21e eeuw. We willen een voorwaarts gerichte, samenhangende ontwikkeling creëren die Nederlandse jongeren toerust met de kennis, vaardigheden en attitudes die zij nodig hebben voor leven in de 21e eeuw. Onze overtuiging is dat dat alleen kan door de gelijktijdige ontwikkeling van hun directe omgeving (ouders/gezin) en een nieuwe balans daarbij voor het systeem waarin de jongere leeft.

Wij willen met name jongeren van 12 tot en met 18 jaar meer welzijn bieden door hen te leren leren, leven en werken. We faciliteren hen zich te ontwikkelen tot:

 • Succesvolle lerenden.
 • Personen met zelfvertrouwen.
 • Verantwoordelijke burgers.
 • Effectieve participanten.
Daarnaast willen we jongvolwassenen (18-25 jaar) meer welzijn bieden en een goede start faciliteren van hun zelfstandige leven.

Visie

We geloven erin dat een blijvend effect bij een jongere en zijn/haar ouder(s) het gemakkelijkst ontstaat doordat we maatwerk bieden, waarbij de hulpvraag van de jongere en zijn ouder(s) echt centraal staat en blijft staan. Dit doen we door:
 • Zijn dagelijkse omgeving mee te ontwikkelen in zijn ontwikkelwens.
 • Een begeleider te bieden die matched met de persoon en zijn ontwikkelwens.
 • Zo kort mogelijk en zo lang als nodig begeleiding te bieden afhankelijk van de hulpvraag.
 • Zo snel mogelijk hulp bieden.
 • Zorgvuldige overdracht en afstemming van ontwikkelwensen en evaluatie van de status hiervan.
Daardoor bieden wij maatwerk, waarbij delen van een ontwikkeltraject soms gelijktijdig plaatsvinden voor verschillende jongeren (en ouders) en die altijd ook een eigen separaat moment en eigen invulling hebben voor de individuele jongere en zijn ouders.

Wij geloven dat meer welzijn als volgt ontstaat :
 • ad.een succesvol lerende zijn: jongeren en ouders kunnen een reëel zelfbeeld vormen van zichzelf 
 • ad. personen met zelfvertrouwen zijn: jongeren en ouders zijn in staat om dit zelfbeeld te herkennen, erkennen en te accepteren en hebben inzicht in wat zij daarmee kunnen bereiken 
 • ad. verantwoordelijke burgers zijn: ze beschikken over voldoende autonomie om te kunnen kiezen vanuit hun eigen behoeften; ze erkennen externe relevante factoren; stellen grenzen en houden daarbij rekening met de autonomie van een ander
 • ad. effectieve participanten zijn: ze zijn in staat om te ervaren welke verlangens ze hebben zoals dienstbaarheid, ontwikkeling, zingeving, verbondenheid voor zichzelf en/of voor anderen
We geloven in de volgende methodieken die hieraan bijdragen:
 • Ervaringsleer
 • Geweldloze communicatie
 • Systeemgericht werken (relaties ouders-kind)
 • Persoonlijk leiderschap (volgens de Theorie van Zelfbewust)
 • Life Space Crisis Intervention principes
 • Lichaamsbewustzijn en daarmee gevoelsbewustzijn (vanuit PMT/oosterse bewegingssporten/mindfulness)
 • Bewustzijn van ineffectieve gedachten en patronen en het kunnen loskomen hiervan (ervaringsleer, mindfull ervaren en verlangen)