Methodieken

Bij Back to basic werken we op basis van de volgende methodieken;

Ervarend leren

De methode van ervarend leren is gebaseerd op het leren door te doen. Er wordt een stevig appèl gedaan op de deelnemers om oplossingsgericht te werken en te denken. Door middel van outdoor-, sport- en spelactiviteiten worden deelnemers in situaties gebracht waarin ze echt moeten luisteren, samenwerken, gedisciplineerd moeten zijn en respect voor elkaar moeten hebben. 

Geweldloos communiceren

Alles wat zich tussen mensen afspeelt gaat via communicatie. Hoe wij communiceren bepaalt in grote mate de kwaliteit van de relaties, die wij met anderen hebben. Communicatie speelt ook een belangrijke rol bij het behalen van onze doelen, om onze boodschap over te kunnen brengen is het van belang dat de ander bereid is om naar ons te luisteren. Daarnaast staan verzoening en mededogen centraal.

Marshall Rosenberg heeft een vorm van communicatie ontwikkeld, die hij Geweldloze Communicatie genoemd heeft. Het is een communicatievorm waarbij respect en contact met jezelf en de ander centraal staat. De nadruk ligt op het communiceren van behoeften, gevoelens en goed luisteren. Deze manier van communiceren levert een bijdrage aan het welzijn van onszelf en dat van anderen.

Deelnemers krijgen theoretische kennis over geweldloos communiceren. Met diverse oefeningen wordt gewerkt aan het tot stand brengen van contact- en communicatieverbetering tussen de verschillende deelnemers, hun achterban en doelgroep.

Systeem gericht werk

Bij systeemgericht werken staat de groep centraal en wordt er nauw met elkaar samengewerkt. Dit betekent dat deelnemers actief zijn bij het formuleren van hun eigen hulpvragen en gestimuleerd worden in het bedenken van oplossingen. De problematiek en de hulpvraag van een individuele deelnemer is niet op zichzelf staand, maar is altijd in dynamiek met zijn sociale- en werkomgeving (collega's, vrienden, familie, werk, cultuur). In de trainingen is het van wezenlijk belang om duidelijkheid te krijgen wat de verschillende invloeden zijn uit de werk en sociale omgeving. Bij systeemgericht werken gaat het om (interactie)patronen die zich tussen mensen afspelen en het veranderen van patronen. Door de verschillende activiteiten bij de trainingen worden deze patronen snel zichtbaar. 

LSCI, Life space crisis intervention.

LSCI (life space crisis intervention) is een therapeutische, verbale interventie methode om crisissituaties om te buigen tot leermomenten. Aan de hand van een geprotocolleerd gesprek wordt direct ingespeeld op de situatie. Doel van LSCI is het gedrag van jongeren te veranderen, het zelfwaarde gevoel te verhogen,angst te reduceren en het begrip en inzicht in eigen en andermans gedrag te verhogen.
De methodiek is gebaseerd op inzichten uit de psycho-analyse, de conflicttheorie, de cognitieve, de gedrags-, de sociale leer- en ontwikkelingstheorieën. In Amerika wordt LSCI al langer toegepast. In 2007 zijn de eerste trainingen in Nederland gegeven.